Saturday, February 9, 2008

ಶಾಲೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ

ಒಂದನೇ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಬಂದರು...
ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ L ಆಕಾರದಲ್ಲಿತು. ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಕೊಠಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ತರಗತಿ. ನಾವು ಒಂದನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಜಗಲಿ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಾಪಕರು ತರಗತಿಗೆ ಬರುವುದನ್ನೇ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಅಧ್ಯಾಪಕರು ತಮ್ಮ ಕೋಣೆಯಿಂದ ಹೊರಟರು ಎಂದು ಗೊತ್ತಾದೊಡನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ "ಒಂದನೇ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಬಂದರು... ಒಂದನೇ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಬಂದರು... " ಎಂದು ರಾಗವಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗುವ ಜತೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲಾ 'ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ, ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ' ಎಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು.

No comments:

Post a Comment